Siirry suoraan sisältöön

ESITYKSET OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖ -HANKKEISIIN JA HANKEVALMISTELUUN

EU:n vesipuitedirektiivin (VPD) tavoitteet ekologisesta jatkumosta ja kompensaatiosta
voidaan toteuttaa myös alkuperäisestä voimakkaasti muutetuissa vesistöissä. Oulujoella on kuivillaan tai allastettuina useita luonnonuomia, joita voidaan hyödyntää ympäristövirtaamiin rakentamatta uusia uomia. Näillä ratkaisuilla vaelluskalakannan
syntyminen Oulujoelle on mahdollista ja kustannustehokasta toisin kuin yleisesti väitetään. Maailmalla on paljon esimerkkejä onnistuneista hankkeista, ja Suomessa esim. Imatran kaupunkipurosta on hyviä tuloksia niin kudulle noususta kuin poikastuotannostakin. Oulujoen voimalaitosten ohittamiseksi suunniteltiin jo v. 2010 luonnonmukaiset vaelluskalaväylät, mutta niitä ei ole toteutettu. Asia on ajankohtainen monesta syystä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Oulujoen kalatalousvelvoitteista kesäkuussa 2020 jätti voimaan Fortumille voimalaitosluvissa aikoinaan asetetut velvoitteet, mm. Pyhäkosken voimalaitoksen kalatien! Kemijoella taas ollaan jo siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, ja Ely-keskus hakee aluehallintovirastolta voimayhtiöiden kalatalousehtoihin tiukennuksia tavoitteena palauttaa vaelluskalat Kemijokeen. Ely-keskus vaatii hakemuksessaan VPD:n mukaisesti mm. uusia kalateitä ja alasvaellusreittejä sekä muutoksia istutusvelvoitteisiin ja ylisiirtoihin.

Oulujoella on käynnissä kaksi tärkeää prosessia: vesistövisio-prosessi ja Oulujoen-
Iijoen vesienhoitosuunnitelman valmistelu. Ne eivät kuitenkaan ole peruste lykätä vaelluskalan hyväksi tehtäviä hankkeita. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimus tulee uusittavaksi ensi vuonna, ja antaa mahdollisuuden jouduttaa jokihankkeita
vapaaehtoisen kunnostuksen kautta osapuolten yhteiskuntavastuun ja ympäristöarvojen mukaisesti. Mielestämme tämä vaihtohto on järkevämpi kuin odottaa lupaehtojen juridista muutosprosessia, joka kestää kauan eikä edistä alueen elinvoimaa, yhteistyötä ja imagoa.

Esitämme, että
– tulevan Oulujoen moninaiskäytön aiesopimuksen 2022-2026 ja sopimuskauden
hankesuunnitelman valmistelu aloitetaan laajaan ja avoimeen vuoropuheluun
perustuvana prosessina viipymättä
– aiesopimuksen tulee perustua strategiaan, jolla turvataan vaelluskalojen kulku ja
lisääntyminen koko jokialueella, sekä jokiluonnon monimuotoisuus; tarvitaan VPD:n
mukaisia toimenpiteitä: luonnonmukaiset ohitusväylät, lisääntymisalueet ja
ympäristövirtaamat
– vuonna 2021 aloitetaan OUMO-rahoituksen turvin Oulujoen luonnonmukaisten
ohitusuomien ja lisääntymisalueiden rakentamisen ja vesittämisen suunnittelu ja
lisärahoituksen varmistaminen muista valtion hankerahoista
– sopimuskauden hankesuunnitelman etusijajärjestyksessä tärkeimmät ovat Oulun
Merikosken kalatien ja Hupisaarten purojen kehittäminen ja Merikosken kuivan uoman
ympärivuotisen vesittämisen suunnittelu
– Montan kutusoraikkojen rakentaminen tulee selvittää ja toteuttaa viipymättä; yhteisöt
Muhoksen Virkistyskalastajat ry:n johdolla ovat esittäneet v. 2019 kutusoraikkojen
rakentamista Montan kalanviljelylaitoksen poistoveden uomaan ja jokirantaan, ja
kalanviljelylaitoksen veden ohjaamista sinne. Merikosken kalatietä pitkin on v. 2020
noussut ennätysmäärä lohia ja taimenia, jotka pyrkivät poistovesiuomiin, jopa
poistoputkiin. Lisääntymisalueiden puuttuessa ja myös syysrauhoituksen vuoksi kalat
jäävät hyödyttöminä kuolemaan talven aikana jokeen.
– prosessin läpinäkyvyyttä, kuntien roolia ja menettelytapoja on tarpeen parantaa OUMO-prosessissa. Sopimuskuntien valtuustot ovat hyväksyneet OUMO-
aiesopimuksen, mutta erillinen OUMO-ohjausryhmä päättää hankkeista sopimusosapuolten esitysten ja laatimansa sopimuskauden hankeohjelman perusteella. Prosessiin ei tällöin sisälly vuoropuhelua kuntalaisia ja joen moninaiskäytön intressejä edustavien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tarjoamme yhteistyötä ja oman kokemuksemme joen elinolosuhteiden parantamiseksi
vaelluskalakantojen paluuta nopeuttaaksemme.

Oulussa 31.8.2020
Pelastetaan vaelluskalat ry. (perustettu 22.7.2020)
Aspegren Heikki Muhos
Haho Urho Oulu
Honkala Kyösti Oulu
Nuutinen Risto Muhos
Rantala Veikko Muhos
Räisänen Jaakko Muhos
Muhoksen Virkistyskalastajat ry.
Jarno Harju
Puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *