Siirry suoraan sisältöön

Kutukuopat myynnissä – osallistu Oulujoen ennallistamiseen!

Pelastetaan vaelluskalat ry kerää varoja esiselvityshankkeen omarahoitusosuuteen. Hankkeessa selvitetään Oulujoen Laukan alueen ennallistamisen edellytyksiä Muhoksella. Projektiin on saatu avustusta Ely-keskukselta ja pienkeräyksellä kerätään varoja yhdistyksen omavastuuosuuden rahoittamiseen. Pienkeräysvaroilla tehdään Oulujoen virtaamaselvityksiä, rahoitetaan kutusoraikon rakentamista ja valistetaan paikallisia toimijoita hankkeesta.

Toissijaisesti pienkeräysvaroja käytetään Oulujoen tilan parantamiseen ja tutkimustiedon tuottamiseen vaelluskalojen tilan parantamisesta Oulujoella.

Osallistu pienkeräykseen!
Tilinumero: FI53 4744 0010 2133 07 OKOYFIHH
Viesti: kutukuoppa (nimesi tai yrityksesi logo lisätään kutukuoppatauluun)
Viesti: Oulujoen lohi (nimesi ei tule kutukuoppatauluun)
Pienkeräysnumero: RA/2023/1012
Yhteyshenkilö: Heikki Aspegren, heikki.aspegren@gmail.com

Voit osallistua kutusoraikon rakentamisen myös isomalla summalla.

Laukan alueen ennallistamisen esiselvityshanke:

Hakemuksen toimenpidekokonaisuudet 1-3

Avustuksen käyttötarkoitus on Hankkeen tarkoituksena on selvittää Oulujoen ennallistamisen edellytykset ja vesilupahakemuksen vaatimukset. Suunniteltu ennallistettava alue sijaitsee Laukan sillan ylä- ja alapuolella. Alue on kooltaan noin 26 hehtaaria ja se on kuvattu tarkemmin liitteenä
olevassa esityksessä. Ennallistamisen vaikutukset ulottuisivat yli 2 neliökilometrin alueelle.
Ennallistettava alue on muokattu nippu-uittoa varten voimakkaasti 1961 – 81 vuosien aikana. Tehtyjen muokkauksien ympäristövaikutukset ovat olleet merkittäviä koko alueella aina
Muhoskylältä Laukkaan saakka. Aluetta ei ole kunnostettu uittoyhdistyksen lakkauttamisen
yhteydessä. Hankkeessa selvitetään myös aluetaloudellisia vaikutuksia sekä mahdolliset
vaikutukset vesivoiman tuotantoon. Hankkeessa on tarkoitus myös pilotoida Oulujoen
ensimmäinen laaja-alaisempi kutusoraikko. Hankkeella vastataan paikallisiin tarpeisiin, Arvovesi-hankkeessa syntyneisiin odotuksiin ja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman (2022-2027) tavoitteisiin. Hankkeella esiselvitetään Montan ja Laukan välisen alueen kunnostustarpeet ja -edellytykset. Hankkeeseen sisällytettävä vesistö on rajattu Oulujokeen Montan ja Laukan väliseen alueeseen. Selvitystoimenpiteiden lisäksi hankkeen aikana muodostetaan Oulujoen yhteistyöryhmä, jolla on hankkeen päättymisen jälkeen keskeinen rooli Oulujoen ennallistamishankkeen koordinoinnissa.

Hankkeeseen valittu vesistöalue on:

Montan ja Laukan välinen alue Oulujoessa


Hankkeessa asiantuntijatyönä:

  • Kuullaan vesialueiden omistajia, kootaan eri intressiryhmät yhteen
  • Laskelmat kunnostuksen vaikutuksesta vesivoimatuotantoon
  • Suoritetaan selvitykset vesiluvan hakemista varten
  • Tehdään vaelluskaloille pilottina lisääntymisalue Laukan alueelle
  • vesien- ja merenhoitoa edistävä hanke: Avustettavan hankkeen toteutusaika on 30.11.2022 – 15.12.2023.
Avainsanat: