Siirry suoraan sisältöön

Oulujoen vesistövisioon istutettava myös vaelluskalat

Oulujoen vesistövisio oli yksi syy Pelastetaan vaelluskalat ry:n perustamisen takana. Suhtautuminen visio-hankkeeseen vaihtelee, mutta jättäytymällä pois pöydästä ei ainakaan voi ajaa omia tavoitteitaan. Muutuuko linja Oulujoella on toinen kysymys, ja ratkeaa enemmän muiden prosessien myötä. Mutta keskusteluun asioita voi nostaa, saada tietoa, verkostoitua, ja myös vaikuttaa linjauksiin yhteioskunnan varoin tuetuissa vesistöhankkeissa.

Visiohanke on nyt saanut työnimekseen ARVOVESI-hanke. Sen viestintävastaava Satu Räsänen lähestyi mukaan kutsuttuja tahoja 16.10 alla olevalla kirjeellä. Pelastetaan vaelluskalat ry. osallistuu hankkeen neuvottelukunnan työskentelyyn, ja tulee tiedottamaan aiheesta muita yhdistyksiä ja yhteisöjä, ja osaltaan ruokkimaan keskustelua siitä.

Hankkeeseen lienee mahdollista ottaa eri tavoin osaa, vaikkei nimeä tuosta kutsukirjeen osapuoliluettelosta löydykään. Yhteyshenkilöltä selviää miten.
Visiotyön etenemistä voi jatkossa seurata vielä työn alla olevasta sivustosta osoitteessa: https://oulujokivisio.com/

Hankkeen esiselvitysraportti, joka valmistui helmikuussa 2020:
https://drive.google.com/file/d/1MszyG00DpNcUw7Bj7xQVudXT4_3aGCLy/view?usp=sharing

Aiempi suoraan tähän liittyvä hyvä tieto-lähde eli ns. Oulujoki-raportti löytyy mm. täältä:
http://www.oulujoenreitti.fi/OulujokiraporttiFINAL.pdf
—————————-
Arvoisa vastaanottaja,
EAKR-rahoitettu hanke Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 (ARVOVESI) on käynnistynyt kesäkuussa 2020. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopisto ja kumppaneina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus Luke. SYKE vastaa vesistövision muodostamisen kokonaisuudesta. Hankkeessa kehitetään monitieteiseen tietoon pohjautuva Oulujoen vesistöalueen vesistövisio vuodelle 2035. Toteuttajaorganisaatiot tuottavat tietoa mm. muuttuvan maankäytön vesistökuormituksesta ja aluetalousvaikutuksista, jokien ja järvien luonnon monimuotoisuudesta, vesivoiman roolista säätövoimana, säännöstelyn vaikutuksista jokien ja järvien ekologiaan sekä kalastonhoidosta ja vesiturvallisuudesta Oulujoen vesistöalueella. Vesistövision tavoitteena on tukea alueen luontoympäristön ja elinkeinojen kestävää kehitystä eri näkökulmia huomioiden sekä sitouttaa alueen toimijoita yhteiseen päämäärään. Hankkeen lopputuotoksena syntyvää vesistövisiota ja siihen liittyviä toimenpiteitä pyritään viemään maakuntien, kuntien, viranomaistahojen ja muiden sidosryhmien strategioihin ja toiminnan ohjaukseen. Vision laatimisesta vastaa neuvottelukunta, joka muodostetaan keskeisten sidosryhmien edustajista. Neuvottelukunta sekä ohjaa hankkeen eri osatehtävissä laadittavia selvityksiä että hyödyntää niiden tuloksia vision ja sitä tukevien toimenpiteiden valinnassa. Neuvottelukunnan visiotyöskentely perustuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, jota ohjaa vuorovaikutukseen erikoistunut asiantuntija. Organisaationne kuuluu hankkeen keskeisiin sidosryhmiin, ja kutsummekin nyt organisaationne mukaan neuvottelukuntatyöhön. Mikäli haluatte osallistua, pyydämme teitä nimeämään jäsenen, ja niin halutessanne myös varajäsenen, neuvottelukuntaa varten.

ARVOVESI-hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa arvon toteutuminen vesistövisiotyössä, ja myös neuvottelukunnan kokoonpanon tulee tukea tätä tavoitetta. Tässä korostuu isompien organisaatioiden vastuu jäsennimityksissä, sillä pienemmillä organisaatioilla on ymmärrettävästi vähemmän vaihtoehtoja. Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous järjestetään joulukuussa 2020 etäkokouksena. Myöhemmät kokoukset järjestetään eri puolilla Oulujoen vesistöaluetta. Myös myöhempiin kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteyksin. Neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta ei makseta rahallista korvausta. Ensimmäisessä kokouksessa neuvottelukuntalaiset päättävät mm. sen, kuinka paljon aikaa haluavat käyttää neuvottelukuntatyöhön. Arviona on, että kokouksia tullaan järjestämään noin puolen vuoden välein, ja että kokoukset kestävät puolesta päivästä kokonaiseen työpäivään. Kokousten lisäksi on hyvä varautua myös satunnaisesti järjestettäviin sähköisiin äänestyksiin jakommentointimahdollisuuksiin.Neuvottelukuntalaisten odotetaan perehtyvän neuvottelukunnan tehtäviin ja käsiteltäviin aihepiireihin  siaankuuluvasti. Neuvottelukunta – määrittelee visiotyön tavoitteet, rajaukset ja ydinteemat,
– muodostaa näkemyksen vesistön nykytilasta ja tavoitellusta kehityksestä vuoteen 2035,
– tarkastelee vaihtoehtoisia lähitulevaisuuden kehityskulkuja, muun muassa muutoksia maankäytössä ja alueen elinkeinorakenteessa,
– tarkastelee toimialoittain (esim. maa- ja metsätalous, turvetuotanto, vesivoima, matkailu) erilaisia toimenpidevaihtoja ja arvioi niiden vaikutuksia visiotyön kannalta,
– laatii toimenpidesuunnitelman, jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet vision mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja
– päättää toimintamallin, jolla varmistetaan visiotyössä määriteltyjen toimenpiteiden jatkuminen hankkeen jälkeen.

Mikäli organisaationne haluaa kuulua neuvottelukuntaan, pyydämme teitä ilmoittamaan organisaationne varsinaisen jäsenen ja mahdollisen varajäsenen nimet ja yhteystiedot Satu Räsäselle satu.rasanen@ymparisto.fi

Linkistä löytyvään Excel-tiedostoon päivitetään neuvottelukunnan jäsenten nimiä pian ilmoituksenne jälkeen.

https://drive.google.com/file/d/1biXj2EB8rs5bIDGILFCnHqlQxed-pWdQ/view?usp=sharing
Pyydämme lähettämään tiedot perjantaihin 30. lokakuuta 2020 klo 16:00 mennessä.

Alempana on lueteltuna neuvottelukuntaan kutsuttavat organisaatiot.
Lyhyt hankekuvaus löytyy täältä: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A76240 ja
https://www.syke.fi/hankkeet/arvovesi

Lisätietoja antaa Satu Räsänen (satu.rasanen@ymparisto.fi, +358 295 252 217).

ARVOVESI-hankeen toimijoiden puolesta,
Satu Räsänen
Hankkeen viestintävastaava
———————————
Jakelu:
Emäjoen kalatalousalue
Fortum Heat and Power Oy
Humanpolis Oy

Hyrynsalmen kunta
KaiCell Fibers
Kainuun ELY-keskus
Kainuun Etu
Kainuun liitto
Kainuun voima Oy/Loiste Energia Oy
Kajaanin kaupunki
Kuhmon kalatalousalue
Lapin ELY-keskus
Luonnonvarakeskus
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Metsähallitus
Metsäkeskus
Metsänhoitoyhdistys Kainuu
Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu
Muhoksen kunta
Oulujoen ja merialueen kalatalousalue
Oulujoen reitti ry.
Oulujärven kalatalousalue
Oulun Energia Oy
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
Paltamon kunta
Pelastetaan vaelluskalat ry.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
ProAgria
Puolangan kunta
Ristijärven kunta
Sotkamon kalatalousalue
Sotkamon kunta
Sotkamo Silver Oy
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun luonnonsuojelupiiri ry.
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry.
Suomen ympäristökeskus
Suomussalmen kalatalousalue
Suomussalmen kunta
Terrafame
UPM Energy Oy
Utajärven kunta
Vaalan kunta